Whistleblowerordning

Nordvestsjællands HF og VUC har etableret en whistleblowerordning. Medarbejdere kan indberette til ordningen.

 

Ordningen kan også anvendes af tidligere ansatte, som indberetter oplysninger, som vedkommende er kommet i besiddelse af i den periode, personen arbejdede på skolen. Ordningen kan også anvendes af personer, som endnu ikke er begyndt at arbejde på skolen, men som indberetter oplysninger, der er erhvervet i forbindelse med ansættelsesprocessen. Ordningen kan også bruges af skolens samarbejdspartnere og ansatte hos samarbejdspartnere.

 

I vores whistleblowerordning kan du foretage fortrolig og sikker indberetning af alle alvorlige forhold, der vedrører vores organisation. Det kan f.eks. være mistanke eller viden om ulovlig, uetisk eller ureglementeret adfærd herunder forhold vedrørende bestikkelse og korruption, misbrug af økonomiske midler, tyveri, svig, underslæb, bedrageri og økonomisk kriminalitet i øvrigt samt brud på persondatasikkerheden, alvorlige skader på miljøet, interessekonflikter, tilfælde af seksuel chikane eller anden grov chikane samt grove eller gentagne overtrædelser af lovgivningen i øvrigt. 

 

Ordningen skal bruges til at få forhold frem i lyset, som ellers ikke ville være kommet til vores kendskab.

 

Du indberetter til whistleblowerordningen på vores whistleblowerportal:  https://whistleblowersoftware.com/secure/94fead07-a360-4829-b536-27d6dd31cace

 

Der kan indberettes skriftligt og mundtligt.

Der indberettes fortroligt med angivelse af navn og kontaktoplysninger. Du kan også vælge at indberette anonymt.

 

Du er beskyttet mod negative konsekvenser/repressalier, hvis du har indberettet til whistleblowerordningen i god tro. Du vil som udgangspunkt blive anset for at være i god tro, hvis du havde en rimelig grund til at antage, at de indberettede oplysninger var korrekte på tidspunktet for indberetningen, og at de indberettede oplysninger var omfattet af whistleblowerordningen.

Hvis du som ansat oplever at blive mødt med negative ledelsesreaktioner, fordi du har benyttet whistleblowerordningen, kan du rette henvendelse til whistleblowerordningen (jf. ovenfor), din tillidsrepræsentant eller din faglige organisation.

Du kan læse nærmere om rammerne for brug af vores ordning, hvad du skal være opmærksom på i forbindelse med indberetning i vores whistleblowerpolitik.  

 

Læs mere om vores whistleblowerpolitik her

Del Side