Strategi mod mobning og anden krænkende adfærd

Formål

Elever og kursister på skolen skal leve op til skolens værdier, som de fremgår af skolens værdigrundlag. Som elev på skolen skal man deltage i skolens fællesskab og opføre sig med respekt og tolerance. Elevernes trivsel er en forudsætning for læring, og alle skal være glade for og trygge ved at være i skole.

Formålet med denne strategi er at sikre et godt læringsmiljø og forebygge mobning eller krænkende adfærd i nogen form, herunder digital mobning både på skolen og i fritiden. Skolen tolererer ikke mobning eller krænkelse i nogen form. Mobning er et fælles problem, som alle på skolen har ansvar for at forebygge og reagere på. Mobning er et gruppefænomen, der opstår i dårlige klassekulturer.

 

Definition af mobning og krænkende adfærd

Mobning er systematisk forfølgelse eller udelukkelse af en enkelt person i en sammenhæng, hvor personen er nødt til at være. En person er mobbet, når personen gentagne gange og over en vis tid bliver udsat for negative handlinger fra en eller flere personer. Mobning er ikke altid en bevidst handling.

 

Eksempler på anden krænkende adfærd ud over mobning kunne være chikane, seksuel chikane, vold, trusler om vold, racisme og diskrimination. Krænkende adfærd er uacceptabelt, uanset hvilken form og på hvilken måde den udøves. Det kan være forskelligt, hvad den enkelte oplever som mobning eller anden krænkende adfærd, men det handler grundlæggende om, at man har oplevet, at ens grænser er blevet overskredet. Når vi som skole skal vurdere, hvorvidt der er tale om en krænkelse, vil vi tage udgangspunkt i den krænkedes oplevelse af situationen.

 

Drillerier er mere spontane og tilfældige og formålet med drilleri er ikke udelukkelse fra fællesskabet. Konflikter er uoverensstemmelser om en bestemt sag mellem to mennesker, der begge handler. Mobning er ikke en konflikt, men et overgreb.

 

Mobning kan tage mange former:

 

 • Verbalt: fx øgenavne eller sårende bemærkninger.
 • Socialt: fx eleven bliver holdt udenfor fællesskabet.
 • Materielt: fx eleven får ødelagt sine ting
 • Psykisk: fx eleven bliver truet eller tvunget til noget, eller usynliggjort af klassen.
 • Fysisk: fx eleven bliver slået eller sparket.

 

Digital mobning

Digital mobning kan være sværere at opdage, den er mere anonym, og rollerne kan være mere uklare. Eksempler på digital mobning er:

 • at lægge eller dele krænkende eller diskriminerende tekst eller billeder på sociale medier.
 • At udelukke bestemte personer fra sociale fora, fx fra en klassegruppe på Facebook.

 

Tegn på, at en elev bliver mobbet/ikke trives

En elev, der bliver mobbet kan f.eks. reagere ved at blive mere stille eller mere aggressiv, ved at ”gemme sig” i klassen eller ved at få meget fravær.

I en klasse, hvor der sker mobning kan det måske mærkes på stemningen, klassen bliver mere urolig og får koncentrationsbesvær.

 

Forebyggelse af mobning og krænkende adfærd

Ledelse og alle medarbejdere

 • Sikre kendskab til skolens studie- og ordensregler og til skolens strategi mod mobning og krænkende adfærd.
 • Gennemføre årlige undersøgelser af undervisningsmiljøet.
 • Pligt til gensidig information ved oplevelse af konkrete problemer – ikke tøve med at tage en snak med en leder eller en vejleder, hvis man fornemmer noget.
 • Uddannelse af ledere, vejledere og andre i konfliktløsningsteknikker

 

Klasseteam og lærere

 • Opmærksomhed om klassens og enkeltelevers trivsel
 • Opmærksomhed om sproget i klassen
 • Efter behov aftale fælles spilleregler for klassen
 • Ved skolestart drøftes, hvad god klasserumskultur er, og hvordan man sikrer trivsel og undgår konflikter, mobning og krænkende adfærd.
 • Sætte tid af til klassesamtaler med hele klassen og til individuelle elevsamtaler om trivsel
 • Arbejde med digital dannelse og bevidsthed om digitale spor.
 • Lave fællesskabsfremmende aktiviteter som ekskursioner, introforløb og studierejser.
 • Efter behov etablere faste læsegrupper eller faste pladser i lokalet, evt. arbejde med venskabsklasser.
 • Inddrage ledelse og vejledere ved den mindste mistanke om mobning eller krænkende adfærd.

 

Klasser, hold og enkeltelever

 • Klasse/hold-arrangementer er for alle, og alle er meldt ind i klassegrupper etc.
 • Alle siger fra overfor drilleri, mobning og krænkende adfærd.
 • Ingen deler billeder af andre uden deres samtykke
 • Ingen deler nøgenbilleder
 • Alle opretholder en god tone, også på de sociale medier – man skriver kun noget, man også ville kunne sige ansigt til ansigt.
 • Inddrag lærere, vejledere eller ledelse ved den mindste mistanke om mobning eller krænkende adfærd.

 

Handleplan - hvad gør vi

At mobbe eller krænke andre er at overtræde skolens studie- og ordensregler og sanktioneres ifølge dem, se skolens hjemmeside.

 

Hvis du som kursist oplever at du eller en anden bliver udsat for mobning eller krænkende adfærd, skal du hurtigst muligt kontakte en fra skolen. Det kan være en lærer, en vejleder, en uddannelseschef eller rektor.

 

Når en medarbejder får en henvendelse om en mulig mobning eller krænkende adfærd, skal medarbejderen straks sende en mail til rektor om dette, så rektor kan udarbejde en handlingsplan indenfor 10 arbejdsdage.

Midlertidige foranstaltninger igangsættes. Det kan f.eks. være:

 • Midlertidig bortvisning af mobberen/krænkeren
 • Afklaring af, hvad den mobbede/krænkede ønsker, der skal ske. Hvis personen er under 18 år og vil hjem, sikres det, at der er nogen derhjemme, der kan tage imod personen.
 • Kontakt til forældre/støttepersoner
 • Orientering af klassens lærere om situationen

 

Ledelse og vejledning vil i løbet af de 10 dage i fællesskab afklare situationen og udrede hændelsesforløbet ved at tale med de involverede parter og med klassens lærere.

Hvis det vurderes, at der er tale om mobning eller en krænkelse vil ledelse og vejledere udarbejde en konkret handlingsplan. Elementer i en sådan handlingsplan kan f.eks. være

 • Møde med klassens lærere/klasseteamet
 • Møde med den der har været udsat for mobning eller krænkelse og støttepersoner, fx forældre hvis personen er under 18 år, mentor, psykolog eller lignende
 • Orientering af klassen om situationen
 • Snak i klassen om, hvordan lignende episoder kan forhindres, f.eks. hvorfor ingen reagerede tidligere og om relationerne i klassen.
 • Samtale mellem leder/vejleder, den der har været udsat for mobning eller krænkelse, og den der har udført mobningen eller krænkelsen, evt. konfliktmægling.
 • Samtaler med en psykolog eller en mentor

 

Gældende fra 1. januar 2022

Del Side